Regulamin portalu wyszukiwarka-krs.pl

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU WYSZUKIWARKA-KRS.PL


§1
W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§2
Administrator systemu upoważnia Użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z Regulaminu.

§3
Dokonanie wpisu do bazy portalu wyszukiwarka-krs.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub edycji wizytówki. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§4
Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii dotyczących np. jakości oferowanych produktów czy usług. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych lub mających na celu zniesławienie Firmy.
Zabrania się zamieszczania w opiniach: adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami z grupy wyszukiwarka-krs.pl lub jej partnerów handlowych.
W przypadku niezastosowania się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyszukiwarka-krs.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
Opinie nie mogą naruszać lub zmierzać do naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W przypadku niezastosowania się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyszukiwarka-krs.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub całkowitego usunięcia takiej opinii.
Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wystawianych przez Użytkowników opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe stąd spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału wyszukiwarka-krs.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

§ 5
Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi wyszukiwarka-krs.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

§ 6
Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie wyszukiwarka-krs.pl przez jego Użytkowników.
Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie zawiera na wizytówce firmowej i wszystkich prezentacjach, w szczególności Firma odpowiada za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
Firma również ponosi prawne konsekwencje użycia nazw, słów i znaków zastrzeżonych. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach serwisu, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd.
W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, Administrator systemu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez firmę informacji, prezentacji czy też całej wizytówki.

§ 7
Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą Użytkownika na umieszczanie, przetwarzanie, wynajmowanie i przekazywanie przez Administratora systemu, jak również inne podmioty związane umową z Administratorem systemu danych Firmy, w tym danych osobowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w szczególności w katalogach branżowych (w tym w formie drukowanej), na wymiennych cyfrowych nośnikach informacji i w Internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia wśród nieograniczonego kręgu odbiorców, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania.

§ 8
Administrator systemu zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora systemu naruszeń, Administrator systemu zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu.

§ 9
Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność lub jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.

§ 10
Administrator systemu zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń dostępu do serwisu dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny.

§ 11
Administrator systemu zachowuje prawo do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych Firmy bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zainteresowanych.

§ 12
Administrator systemu ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

§ 13
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402).